XXVI Półmaratonu Kurpiowskiego Bieg pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki Łukasza Kulika i IV Kurpiowskiej Dziesiątki Bieg pod honorowym Patronatem

I. ORGANIZATOR

 1. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. Hallera 10, 07-410 Ostrołęka.
  NUMER KONTA:

  PKO BP O/Ostrołęka,
  nr konta 62 1020 3802 0000 1002 0164 8393
  ( możliwe wpłaty bez wyboru opcji z ubezpieczeniem NNW!)
 2. Miasto Ostrołęka.
 3. Kontakt: 29 760-68-68 w. 17, pon.-pt. godz. 7:00 – 15:00, 533-613-913, polmaraton@mzostiit.ostroleka.p

  II. TERMIN I MIEJSCE
 4. maja 2021r. (niedziela)
 5. Start godz. 10.00, ul. Wincentego Witosa 1 w Ostrołęce – Stadion Miejski.
 6. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się do godz. 9:50


PROGRAM

o7:oo – 9:00 – Biuro Zawodów
o8:45 – start biegów dziecięcych (100, 400, 800m)
o9:55 – przywitanie uczestników przez Prezydenta Miasta Ostrołęki
10:oo – start ostry Półmaratonu i Dziesiątki
10:1o – dekoracja dystansów dziecięcych
10:3o – przybycie na metę zwycięzcy 10km
11:o5 – przybycie na metę zwycięzcy 21,097km
10:3o – 13:20 – posiłek regeneracyjny dla zawodników
13:2o – ogłoszenie wyników
13:25 – podziękowania dla uczestników i sponsorów
13:3o – dekoracja zwycięzców (10km i 21,1km)
14:3o – zakończenie imprezy

III. CEL

 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 3. Promocja Ostrołęki i obszaru powiatu ostrołęckiego jako miejsc przyjaznych biegaczom.


IV. TRASY BIEGÓW

 1. PÓŁMARATON
 • Długość trasy: 21,097 km. Trasa posiada atest PZLA.
 1. START na bieżni stadionu przy ul. Wincentego Witosa 1, rondo NSZZ „Solidarność”, ul. Generała Józefa Hallera, ul. 11 Listopada, ul. Inwalidów Wojennych, rondo Księcia Janusza I, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rondo Romana Dmowskiego, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rondo Zbawiciela Świata, aleja Jana Pawła II, rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości, aleja Jana Pawła II, rondo Honorowych Dawców Krwi, ul. Bohaterów Warszawy, rondo Edwarda Kupiszewskiego, aleja Solidarności, rondo ks. Waltera, ul. Targowa, ul. Wesoła – wieś Goworki gm. Rzekuń, droga przez wieś Goworki w kierunku Nowej Wsi, droga w kierunku Teodorowa, kierunek do drogi krajowej 61,
  NAWRÓT (13200m), droga w kierunku Nowej Wsi, droga w kierunku Goworek, Goworki – ul. Wesoła, ul. Targowa, rondo ks. Waltera, ul. Targowa, rondo Anny Walentynowicz, ul. Targowa, rondo Holgera Hjelma, ul. Wincentego Witosa, rondo NSZZ „Solidarność”, Stadion Miejski – bieżnia – META.

 

DZIESIĄTKA

 • Długość trasy: 10 km. Trasa posiada atest PZLA.
 1. START na bieżni stadionu przy ul. Wincentego Witosa 1, rondo NSZZ „Solidarność”, ul. Generała Józefa Hallera, ul. 11 Listopada, ul. Inwalidów Wojennych, rondo Księcia Janusza I, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rondo Romana Dmowskiego, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, rondo Zbawiciela Świata, aleja Jana Pawła II, rondo 100-lecia Odzyskania Niepodległości, aleja Jana Pawła II, rondo Honorowych Dawców Krwi, ul. Bohaterów Warszawy, rondo Edwarda Kupiszewskiego, al. Solidarności, rondo ks. Waltera, ul. Targowa, ul. Wesoła – Goworki gm. Rzekuń,
  NAWRÓT (6700m) – Goworki ul. Wesoła, ul. Targowa, rondo ks. Waltera, ul. Targowa, rondo Anny Walentynowicz, ul. Targowa, rondo Holgera Hjelma, ul. Wincentego Witosa, rondo NSZZ „Solidarność”, Stadion Miejski – bieżnia – META. Nawierzchnia trasy – asfalt (wyłączając bieżnię stadionu).
 2. Trasa oznaczona znakami pionowymi (pomiar GPS) co 1 km oraz poziomymi (ATEST 1, 5, 10, 15, 20km).
 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej polmaratonkurpiowski.pl, najpóźniej 30 dni przed Biegiem.

BIEGI DLA DZIECI
bieżnia stadionu (100m, 400m, 800m).

V. LIMIT CZASU

 1. Zawodnicy, którzy nie dotrą do mety, do godz. 13:00, zobowiązani są do zejścia z trasy.
 2. Zawodnicy pozostający na trasie po godz. 13:00, czynią to na własną odpowiedzialność i zobowiązani są do strona 1 przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym i Kodeksu Cywilnego.

UWAGA!
Nie ma możliwości wcześniejszego startu.

VI. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE

 1. Na trasie półmaratonu bufety: 5km, 9km, 11,5km, 13km, 16km, 19km, dziesiątki: 5km i 8,5km.
 2. Na mecie dla Uczestników zagwarantowany będzie posiłek regeneracyjny.
 3. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu, na: 5km, 10km, (12,300 – nawrót
  półmaratonu). Skracanie trasy lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.

VII. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 30 maja 2019r. ukończą 18 lat. Osoby młodsze
  wyłącznie za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu
  tożsamości.
 3. Adres Biura Zawodów: ul. Witosa 1, Stadion Miejski.
 4. Godziny pracy Biura Zawodów mieszczącego się w budynku Hostelu FORTIS (w kompleksie stadionu):
  – 29 maja (piątek) – 15:oo – 20:oo,
  – 30 maja (sobota) – 12:oo – 18:oo,
  – 31 maja (niedziela) – 7:oo – 9:oo – namiot z napisem „Biuro Zawodów”.
 5. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające między innymi: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę. Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas. Pakiet startowy zapewniony będzie dla zawodników, którzy dokonają rejestracji elektronicznej oraz wpłaty do dnia 15.05.2020r. W przypadku zgłoszenia się w dniu zawodów, przy zbyt dużej ilości zawodników, bez wcześniejszej rejestracji elektronicznej, mogą wystąpić braki pakietów startowych. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 6. Uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki, zasłanianie i modyfikacja jest zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
 8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz zapisy niniejszego regulaminu.

UWAGA!
Organizator nie dopuszcza do startu tak zwanych „UCZESTNIKÓW/ZAWODNIKÓW ANONIMOWYCH”

VIII. ZGŁOSZENIA
ORGANIZATOR NIE REZERWUJE MIEJSC NA LIŚCIE STARTOWEJ ŻADNEJ ORGANIZACJI! PROSIMY ZAPISYWAĆ ZAWODNIKÓW POPRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY!

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej polmaratonkurpiowski.pl w zakładce „ZAPISY”.
 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz
  zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
 3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 21.05.2019r. o godz. 23:59. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów w dniach i godzinach pracy Biura podanych w pkt. VII, z zastrzeżeniem że pula numerów startowych dostępnych w Biurze Zawodów będzie ograniczona.
 4. Uczestnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w biegu lub podpisać oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach.
 5. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę z podpisem rodzica, bądź prawnego opiekuna, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.
 6. Pobranie numeru startowego i podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia jest równoczesne z przyjęciem zasad
  regulaminowych.

IX. OPŁATY

 1. Opłata za uczestnictwo:
 • do 31.03.2020r. – 60,- zł,
 • do 11.05.2020r. – 70,- zł,
 • od 12.05.2020r. – 80,- zł,
 • osoby urodzone w 1950r. i starsze 50% zniżki we wszystkich terminach.
 1. Osoba rejestrująca się na Bieg otrzyma na podany adres email dane do przelewu za start oraz polisę NNW w
  przypadku wyboru opcji ubezpieczenia. Ustala się termin na dokonanie wpłaty za start na 7 dni począwszy od dnia
  rejestracji.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnik zostaje zweryfikowany na liście startowej. Jeżeli po upływie 7 dni od dokonania
  przelewu opłata nie zostanie odnotowana, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z organizatorem drogą telefoniczną
  lub mailową.
 3. FAKTURY VAT: Wystawiamy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług. Nie później niż dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wpłaty. Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury, jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie ustawowych terminów.
 4. Dyrektor PK lub osoba przez niego upoważniona może na pisemną prośbę Uczestnika, zwolnić go z opłaty startowej.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

X. KATEGORIE I NAGRODY

 1. Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą „Półmaraton” oraz „Dziesiątkę” – okolicznościowy medal na mecie.
  strona 2 Dla trzech pierwszych zawodników/zawodniczek w klasyfikacji OPEN „Półmaratonu” oraz „Dziesiątki” – puchary.
 2. Dla trzech pierwszych zawodników/zawodniczek w kategoriach wiekowych „Dziesiątki” – statuetki.
 3. Dla najmłodszego i najstarszego zawodnika biegu, który ukończy zawody – statuetka.
 4. Organizator przewiduje dodatkowo, po zakończeniu zawodów, przeprowadzenie konkursu z nagrodami rzeczowymi dla osób, które ukończą bieg ( półmaraton i 10km ). Odbiór nagrody wyłącznie osobisty!
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, rzeczowych i pucharów w
  wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 6. Tabela nagród finansowych dla kategorii OPEN i klasyfikacji wiekowych w załączniku Nr 1 niniejszego regulaminu.
 7. Zwycięzcy OPEN są nagradzani również w klasyfikacjach wiekowych.

  Podział kategorii wiekowych:
  M2 -16-29lat,
  M3 -30-39lat,
  M4 -40-49lat,
  M5 -50-59lat,
  M6 -60-69lat,
  M7 -70lat+

  K2 -16-29lat,
  K3 -30-39lat,
  K4 -40-49lat,
  K5 -50-59lat,
  K6 -60lat+


XI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Bieg ubezpiecza Organizator w zakresie nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie zapewnia jednak: jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 2. Każdy zawodnik rejestrując się na Bieg ma możliwość wyboru ubezpieczenia NNW na dzień zawodów.
  Ubezpieczenie gwarantuje również zwrot opłaty startowej w przypadku gdy uczestnik nie może wystartować.
 3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
  naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu.
 5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
 6. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, hulajnogach, rolkach, wrotkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami i korzystających z kijków typu nordic walking.
  Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy organizatora, z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
 8. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 9. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych zarówno przed, jak i w trakcie Biegu.
 10. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za
  bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
 11. Najbliższy szpital:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego,
aleja Jana Pawła II 120A,
07-410 Ostrołęka,
tel. 29 765 21 00,
szpitalo@szpital.ostroleka.pl

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
  a) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce,
  b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „Półmaraton Kurpiowski” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach
  marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
  d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy
  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub
  filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub
  związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.


XIII. WYNIKI I PROTESTY

 1. Wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.polmaratonkurpiowski.pl oraz bezpośrednio po biegu na tablicy ogłoszeń.
 2. Każdy uczestnik otrzymuje SMS z wynikiem, pod warunkiem podania nr telefonu w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Uczestnik będzie miał możliwość pobrania dyplomu za ukończenie biegu ze strony internetowej polmaratonkurpiowski.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli antydopingowej pierwszych 10 zawodników oraz wyrywkowo 10
  zawodników/zawodniczek.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do 30 minut po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych w dniu
  zawodów, w Biurze Zawodów. Protesty będą rozpatrywane przez Organizatora w porozumieniu z Sędzią Głównym
  zawodów.
 6. Protesty można składać wyłącznie po wpłaceniu kaucji w wysokości 500zł w dniu Zawodów, w Biurze Zawodów. Kaucja podlega zwrotowi tylko w przypadku uzasadnionego protestu.


XIV. NOCLEGI

 1. Dla zawodników „Półmaratonu” i „Dziesiątki” Organizator przygotował specjalną ofertę noclegową w Hostelu FORTIS mieszczącego się bezpośrednio przy stadionie.
 2. Dla uczestników „Półmaratonu” i „Dziesiątki” udzielamy zniżki.
 3. Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 70zł, pokój dwuosobowy ze śniadaniem 110zł.


XV. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA

 1. Koszulka techniczna
 2. Elektroniczny pomiar czasu
 3. SMS z wynikami
 4. Pamiątkowy numer startowy
 5. Oznaczenie i zabezpieczenie trasy
 6. Kurtyny wodne na trasie
 7. Opieka medyczna.
 8. Posiłek regeneracyjny na mecie
 9. Możliwość korzystania z 6 bufetów na trasie
 10. Kawa, herbata w Miasteczku Zawodów
 11. Wartościowe nagrody rzeczowe
 12. Bezpłatny wstęp na basen/saunę po zawodach
 13. Pamiątkowy medal za ukończenie biegu
 14. Nagrody finansowe dla zwycięzców
 15. Puchary i statuetki dla zwycięzców.

XVI. OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA I PROMOWANIA NAZW, MATERIAŁÓW I
ORGANIZACJI

 1. Organizator nie zezwala na wykorzystywanie i promowanie w okolicy trasy zawodów, Biura Zawodów, Miasteczka
  Zawodów zarówno przez zawodników jak i kibiców podczas biegu czy kibicowania: dystrybucji, publikacji/promowania żadnych ulotek, transparentów, flag, komunikatów dźwiękowych, materiałów video itp. ukazujących bądź promujących materiały i hasła powszechnie uważanych za obraźliwe. Nie zezwala się na promowanie materiałów o treściach:
  antysemickich, faszystowskich, nazistowskich, rasistowskich, pornograficznych lub nacechowanych erotycznie, czy innych uznanych przez Organizatora za obrażanie czyichś uczuć.
 2. Organizator nie zezwala na używanie żadnych komunikatów głosowych ani jakichkolwiek innych materiałów
  wzywających do nienawiści.
 3. Organizator nie zezwala i nie dopuszcza do startu zawodnika/zawodników, którzy w rubrykach „klub/szkoła/organizacja” oraz dowolnie innej rubryce użyje słów będących wyrazem poparcia nienawiści, nagannego lub karalnego postępowania grup przestępczych itp.. Po ujawnieniu takiej nazwy Organizator wzywa uczestnika/uczestników do natychmiastowego usunięcia lub zmodyfikowania nazwy. Po upływie 24h od wezwania Organizator ma prawo usunąć zawodnika/zawodników z listy startowej zawodów.
 4. Uczestnik musi mieć świadomość, że będą usunięte nazwy znieważające lub nawołujące do nagannego postępowania, przestępczości zorganizowanej i wszelkie inne wzywające do przestępczości, nienawiści, dyktatury, braku tolerancji wyznaniowej, itp. O skreśleniu z listy startowej zawodnika/zawodników decyduje ostatecznie Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym.


XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych przyrody niemożliwych do przewidzenia. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 2. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych.
 3. Organizator zapewnia na czas biegu opiekę medyczną.
 4. Organizator zapewnia uczestnikom szatnie i natryski.
 5. Depozyty ubraniowe będą przyjmowane na podstawie karteczek z numerem startowym zawodnika. Depozyt można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Organizator może w dowolnym momencie wprowadzić limit uczestników.
 7. Dekoracja zwycięzców i rozdanie nagród ok. godz. 13:30.
 8. Zawodnik, który zajął w Biegu miejsce na podium powinien znajdować się w pobliżu podium aby Organizator mógł
  sprawnie przeprowadzić dekorację. Nagrody nie odebrane podczas oficjalnej dekoracji nie będą wysyłane ani
  przekazywane w innym terminie.
  Zawodnicy odbierający nagrody finansowe zobowiązani są do podpisania odbioru nagrody po zejściu z podium, w
  Biurze Zawodów!
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi w porozumieniu z Sędzią Głównym.


Ostrołęka, 31.05.2020r.
OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ
IMIĘ …………………………. NAZWISKO ………………………………………………. (zawodnika)
DATA URODZENIA ……………………………….. (zawodnika)
Niniejszym oświadczam, że moje niepełnoletnie dziecko/podopieczny* jest zdolne do udziału w „XXVI
Półmaraton Kurpiowski, IV Kurpiowska Dziesiątka, Bieg dla Dzieci”. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające moje dziecko/podopiecznego z udziału
w imprezie i że startuje Ono wyłącznie za moją zgodą i na moją odpowiedzialność.
Zapoznałem/am* się z regulaminem i akceptuję jego warunki.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w Regulaminie imprezy, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO):
  a) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce,
  b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „Półmaraton Kurpiowski”
  na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
  d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.


CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA* ………………………………………………………….
() NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ strona 6 Ostrołęka, 31.05.2020r. OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA IMIĘ …………………………….. NAZWISKO ……………………………………………………………. DATA URODZENIA ……………………………….. (zawodnika) Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/zdolna do udziału w „XXVI Półmaraton Kurpiowski, IV Kurpiowska
Dziesiątka”. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w imprezie i że startuję wyłącznie na własną odpowiedzialność. Zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję jego warunki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymogom zawartym w Regulaminie imprezy, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r. (RODO):
  a) administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce z siedzibą w Ostrołęce, b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej „Półmaraton Kurpiowski” na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych, chyba że wyraziłeś/wyraziłaś na to odrębną zgodę,
  d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Imprezie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.


CZYTELNY PODPIS ZAWODNIKA …………………………………………………………..
(*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ